ระดับจังหวัด กลุ่มตัวชี้วัด ||view Chart ||
หมายเหตุ ข้อมูล KPI ที่แสดงในตาราง (พื้นหลังสีฟ้า) เป็นข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล 43 แฟ้ม ของหน่วยบริการ โดยตรง
ส่วนข้อมูล KPI อื่นๆ เป็นข้อมูลที่ได้จากการกรอกข้อมูลโดยผู้รับผิดชอบ KPI
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย
  ตัวชี้วัด เป้าหมาย เขต10อบศกยสอจมห
  1. อัตราส่วนการตายมารดา (ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)
15.00
0.01
  2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ85 )
85.00
98.22
  3. ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (ไม่เกินร้อยละ 10 ภายในปี 2560)
10.00
9.76
  4. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี (ไม่เกิน 6.5 ต่อ ปชก.เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แสนคน)
6.50
0.00
  5. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิงอายุ 15 -19 ปี พันคน ภายในปี 2561)
50.00
2.82
  6. ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15-19 ปี (ไม่เพิ่มขึ้นจากผลการสำรวจ(BSS)ปี 2558)
20.00
22.66
  7. อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน (ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคนในปีงบประมาณ 2559)
16.00
0.01
  8. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ลดลงร้อยละ 10 ภายในปี 2562)
10.00
0.01
  9. ร้อยละของผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน (ไม่เกินร้อยละ 15)
15.00
6.07
ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานฯ
  ตัวชี้วัด เป้าหมาย เขต10อบศกยสอจมห
  10. ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
85.00
100.00
  11. ร้อยละของตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 70)
70.00
91.94
  12. ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพลดลง (ร้อยละ 50)
50.00
76.25
  13. ร้อยละของอำเภอสามารถควบคุมโรคติดต่อสำคัญของพื้นที่ได้ (ร้อยละ 50)
50.00
108.47
  14. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ (ระดับ 5)
5.00
80.00
  15. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจากจำหน่ายจากการบำบัดรักษา (3 month remission rate) (ร้อยละ 92)
92.00
99.66
ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาระบบบริหารจัดการฯ
  ตัวชี้วัด เป้าหมาย เขต10อบศกยสอจมห
  16. มีเครือข่ายนักกฎหมายที่เข้มแข็งและบังคับใช้กฎหมายในเรื่องที่สำคัญ (ร้อยละ 70)
70.00
23.29
  17. ร้อยละของจังหวัดมีระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป (ร้อยละ 50)
50.00
93.33
  18. ร้อยละของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร (ร้อยละ 70)
70.00
100.00
  19. ประสิทธิภาพการบริหารการเงินสามารถควบคุมปัญหาทางการเงินระดับ 7 ของหน่วยบริการในพื้นที่ (ไม่เกินร้อยละ 10)
10.00
6.12
  20. มูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ฯ ของหน่วยงาน (ร้อยละ 20)
20.00
19.81
  21. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (มากกว่า ร้อยละ 75)
75.00
86.77