ระดับจังหวัด กลุ่มตัวชี้วัด | | แสดงระดับอำเภอ || แสดงระดับหน่วยงาน ||view table
P&P Excellence (PA)
(28) ร้อยละของ รพศ./รพท./รพช.ท
   Update : 31/07/2560
Service Excellence (PA)
(30) ร้อยละของพื้นที่ที่มีคลิน
   Update : 04/01/2560
(42) อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
   Update : 30/06/2560
(46.1) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง
   Update : 22/02/2560
(46.2) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง
   Update : 22/02/2560
(46.3) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง
   Update : 22/02/2560
People Excellence (PA)
Governance Excellence (PA)
(79) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
   Update : 04/01/2560
(83.1) ร้อยละของจังหวัดและหน่ว
   Update : 15/08/2560
(93) ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้าน
   Update : 31/05/2560
(96) ระดับความสำเร็จของการบังค
   Update : 05/01/2560