PA ปี 2560 P&P Excellence (PA)
(3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 80)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:คน)
0.00  
3,028.00  
2,838.00  
93.73  
29/03/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
679.00  
642.00  
94.55  
29/03/2560
  ชานุมาน
0.00  
529.00  
493.00  
93.19  
29/03/2560
  ปทุมราชวงศา
0.00  
522.00  
502.00  
96.17  
29/03/2560
  พนา
0.00  
257.00  
233.00  
90.66  
29/03/2560
  เสนางคนิคม
0.00  
253.00  
234.00  
92.49  
29/03/2560
  หัวตะพาน
0.00  
310.00  
294.00  
94.84  
29/03/2560
  ลืออำนาจ
0.00  
478.00  
440.00  
92.05  
29/03/2560