PA ปี 2560 P&P Excellence (PA)
(3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 80)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:คน)
0.00  
7,450.00  
7,174.00  
96.30  
24/09/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
2,119.00  
2,041.00  
96.32  
24/09/2560
  ชานุมาน
0.00  
1,080.00  
1,055.00  
97.69  
24/09/2560
  ปทุมราชวงศา
0.00  
1,136.00  
1,103.00  
97.10  
24/09/2560
  พนา
0.00  
646.00  
610.00  
94.43  
24/09/2560
  เสนางคนิคม
0.00  
798.00  
774.00  
96.99  
24/09/2560
  หัวตะพาน
0.00  
805.00  
792.00  
98.39  
24/09/2560
  ลืออำนาจ
0.00  
866.00  
799.00  
92.26  
24/09/2560