PA ปี 2560 P&P Excellence (PA)
(3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 80)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:คน)
0.00  
6,024.00  
5,667.00  
94.07  
21/07/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
1,833.00  
1,736.00  
94.71  
21/07/2560
  ชานุมาน
0.00  
823.00  
782.00  
95.02  
21/07/2560
  ปทุมราชวงศา
0.00  
900.00  
876.00  
97.33  
21/07/2560
  พนา
0.00  
536.00  
502.00  
93.66  
21/07/2560
  เสนางคนิคม
0.00  
575.00  
551.00  
95.83  
21/07/2560
  หัวตะพาน
0.00  
570.00  
537.00  
94.21  
21/07/2560
  ลืออำนาจ
0.00  
787.00  
683.00  
86.79  
21/07/2560