PA ปี 2560 P&P Excellence (PA)
(3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 80)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:คน)
0.00  
4,252.00  
4,056.00  
95.39  
26/05/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
1,114.00  
1,041.00  
93.45  
26/05/2560
  ชานุมาน
0.00  
662.00  
658.00  
99.40  
26/05/2560
  ปทุมราชวงศา
0.00  
731.00  
711.00  
97.26  
26/05/2560
  พนา
0.00  
367.00  
342.00  
93.19  
26/05/2560
  เสนางคนิคม
0.00  
387.00  
363.00  
93.80  
26/05/2560
  หัวตะพาน
0.00  
461.00  
445.00  
96.53  
26/05/2560
  ลืออำนาจ
0.00  
530.00  
496.00  
93.58  
26/05/2560