PA ปี 2560 P&P Excellence (PA)
(4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 51)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 51) (หน่วยนับ:คน)
0.00  
30,955.00  
16,252.00  
52.50  
29/03/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
10,356.00  
5,375.00  
51.90  
29/03/2560
  ชานุมาน
0.00  
4,118.00  
2,012.00  
48.86  
29/03/2560
  ปทุมราชวงศา
0.00  
4,336.00  
2,229.00  
51.41  
29/03/2560
  พนา
0.00  
2,059.00  
1,031.00  
50.07  
29/03/2560
  เสนางคนิคม
0.00  
2,410.00  
1,251.00  
51.91  
29/03/2560
  หัวตะพาน
0.00  
3,769.00  
2,163.00  
57.39  
29/03/2560
  ลืออำนาจ
0.00  
3,907.00  
2,191.00  
56.08  
29/03/2560