PA ปี 2560 P&P Excellence (PA)
(4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 51)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 51) (หน่วยนับ:คน)
0.00  
51,461.00  
26,808.00  
52.09  
21/07/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
17,132.00  
8,886.00  
51.87  
21/07/2560
  ชานุมาน
0.00  
7,647.00  
4,054.00  
53.01  
21/07/2560
  ปทุมราชวงศา
0.00  
7,398.00  
3,577.00  
48.35  
21/07/2560
  พนา
0.00  
3,050.00  
1,591.00  
52.16  
21/07/2560
  เสนางคนิคม
0.00  
5,019.00  
2,537.00  
50.55  
21/07/2560
  หัวตะพาน
0.00  
5,208.00  
2,859.00  
54.90  
21/07/2560
  ลืออำนาจ
0.00  
6,007.00  
3,304.00  
55.00  
21/07/2560