PA ปี 2560 P&P Excellence (PA)
(4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 51)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 51) (หน่วยนับ:คน)
0.00  
43,398.00  
22,842.00  
52.63  
26/05/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
14,262.00  
7,532.00  
52.81  
26/05/2560
  ชานุมาน
0.00  
6,688.00  
3,527.00  
52.74  
26/05/2560
  ปทุมราชวงศา
0.00  
6,224.00  
3,055.00  
49.08  
26/05/2560
  พนา
0.00  
2,424.00  
1,270.00  
52.39  
26/05/2560
  เสนางคนิคม
0.00  
3,926.00  
1,972.00  
50.23  
26/05/2560
  หัวตะพาน
0.00  
4,808.00  
2,675.00  
55.64  
26/05/2560
  ลืออำนาจ
0.00  
5,066.00  
2,811.00  
55.49  
26/05/2560