PA ปี 2560 P&P Excellence (PA)
(4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 51)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 51) (หน่วยนับ:คน)
0.00  
66,833.00  
35,542.00  
53.18  
24/09/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
21,235.00  
10,909.00  
51.37  
24/09/2560
  ชานุมาน
0.00  
9,356.00  
4,946.00  
52.86  
24/09/2560
  ปทุมราชวงศา
0.00  
10,474.00  
5,389.00  
51.45  
24/09/2560
  พนา
0.00  
4,465.00  
2,368.00  
53.03  
24/09/2560
  เสนางคนิคม
0.00  
6,694.00  
3,530.00  
52.73  
24/09/2560
  หัวตะพาน
0.00  
7,166.00  
4,123.00  
57.54  
24/09/2560
  ลืออำนาจ
0.00  
7,443.00  
4,277.00  
57.46  
24/09/2560