PA ปี 2560 P&P Excellence (PA)
(12) ร้อยละของต่าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 (ร้อยละ 50)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (12) ร้อยละของต่าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 (ร้อยละ 50) (หน่วยนับ:ตำบล)
9.00  
37.00  
33.00  
89.18  
03/07/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
2.00  
11.00  
10.00  
90.90  
03/07/2560
  ชานุมาน
1.00  
3.00  
2.00  
66.66  
03/07/2560
  ปทุมราชวงศา
2.00  
4.00  
4.00  
100.00  
03/07/2560
  พนา
1.00  
4.00  
4.00  
100.00  
03/07/2560
  เสนางคนิคม
1.00  
4.00  
3.00  
75.00  
03/07/2560
  หัวตะพาน
1.00  
6.00  
5.00  
83.33  
03/07/2560
  ลืออำนาจ
1.00  
5.00  
5.00  
100.00  
03/07/2560