PA ปี 2560 P&P Excellence (PA)
(17) ร้อยละของตำบลในการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ (ร้อยละ 80 ของตำบลเป้าหมาย)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (17) ร้อยละของตำบลในการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ (ร้อยละ 80 ของตำบลเป้าหมาย) (หน่วยนับ:ตำบล)
0.00  
9.00  
9.00  
100.00  
26/04/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
3.00  
3.00  
100.00  
26/04/2560
  ชานุมาน
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
26/04/2560
  ปทุมราชวงศา
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
26/04/2560
  พนา
0.00  
1.00  
100.00  
100.00  
26/04/2560
  เสนางคนิคม
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
26/04/2560
  หัวตะพาน
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
26/04/2560
  ลืออำนาจ
0.00  
1.00  
100.00  
100.00  
26/04/2560