PA ปี 2560 P&P Excellence (PA)
(20.1) อัตราเพิ่มของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง (ร้อยละ 2.5)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (20.1) อัตราเพิ่มของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง (ร้อยละ 2.5) (หน่วยนับ:คน)
0.00  
2,343.00  
1,286.00  
45.11  
26/05/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
882.00  
495.00  
43.87  
26/05/2560
  ชานุมาน
0.00  
277.00  
167.00  
39.71  
26/05/2560
  ปทุมราชวงศา
0.00  
189.00  
137.00  
27.51  
26/05/2560
  พนา
0.00  
388.00  
145.00  
62.62  
26/05/2560
  เสนางคนิคม
0.00  
88.00  
36.00  
59.09  
26/05/2560
  หัวตะพาน
0.00  
300.00  
154.00  
48.66  
26/05/2560
  ลืออำนาจ
0.00  
219.00  
152.00  
30.59  
26/05/2560