PA ปี 2560 P&P Excellence (PA)
(20.1) อัตราเพิ่มของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง (ร้อยละ 2.5)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (20.1) อัตราเพิ่มของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง (ร้อยละ 2.5) (หน่วยนับ:คน)
0.00  
2,280.00  
1,014.00  
55.52  
29/03/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
861.00  
422.00  
50.98  
29/03/2560
  ชานุมาน
0.00  
272.00  
135.00  
50.36  
29/03/2560
  ปทุมราชวงศา
0.00  
177.00  
117.00  
33.89  
29/03/2560
  พนา
0.00  
397.00  
141.00  
64.48  
29/03/2560
  เสนางคนิคม
0.00  
84.00  
29.00  
65.47  
29/03/2560
  หัวตะพาน
0.00  
269.00  
74.00  
72.49  
29/03/2560
  ลืออำนาจ
0.00  
220.00  
96.00  
56.36  
29/03/2560