PA ปี 2560 P&P Excellence (PA)
(20.1) อัตราเพิ่มของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง (ร้อยละ 2.5)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (20.1) อัตราเพิ่มของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง (ร้อยละ 2.5) (หน่วยนับ:คน)
0.00  
2,250.00  
1,525.00  
32.22  
24/09/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
822.00  
642.00  
21.89  
24/09/2560
  ชานุมาน
0.00  
273.00  
171.00  
37.36  
24/09/2560
  ปทุมราชวงศา
0.00  
195.00  
174.00  
10.76  
24/09/2560
  พนา
0.00  
368.00  
150.00  
59.23  
24/09/2560
  เสนางคนิคม
0.00  
88.00  
45.00  
48.86  
24/09/2560
  หัวตะพาน
0.00  
285.00  
141.00  
50.52  
24/09/2560
  ลืออำนาจ
0.00  
219.00  
202.00  
7.76  
24/09/2560