PA ปี 2560 P&P Excellence (PA)
(20.1) อัตราเพิ่มของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง (ร้อยละ 2.5)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (20.1) อัตราเพิ่มของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง (ร้อยละ 2.5) (หน่วยนับ:คน)
0.00  
2,322.00  
1,468.00  
36.77  
21/07/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
879.00  
619.00  
29.57  
21/07/2560
  ชานุมาน
0.00  
274.00  
167.00  
39.05  
21/07/2560
  ปทุมราชวงศา
0.00  
192.00  
156.00  
18.75  
21/07/2560
  พนา
0.00  
389.00  
143.00  
63.23  
21/07/2560
  เสนางคนิคม
0.00  
89.00  
41.00  
53.93  
21/07/2560
  หัวตะพาน
0.00  
282.00  
159.00  
43.61  
21/07/2560
  ลืออำนาจ
0.00  
217.00  
183.00  
15.66  
21/07/2560