PA ปี 2560 P&P Excellence (PA)
(26) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 95)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (26) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 95) (หน่วยนับ:ผลิตภัณฑ์)
99.33  
3,074.00  
3,032.00  
98.64  
21/09/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
21/09/2560
  ชานุมาน
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
21/09/2560
  ปทุมราชวงศา
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
21/09/2560
  พนา
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
21/09/2560
  เสนางคนิคม
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
21/09/2560
  หัวตะพาน
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
21/09/2560
  ลืออำนาจ
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
21/09/2560