PA ปี 2560 Service Excellence (PA)
(34) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (<ร้อยละ 7)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (34) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (<ร้อยละ 7) (หน่วยนับ:คน)
0.00  
667.00  
16.00  
2.40  
24/09/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
628.00  
16.00  
2.55  
24/09/2560
  ชานุมาน
0.00  
4.00  
0.00  
0.00  
24/09/2560
  ปทุมราชวงศา
0.00  
10.00  
0.00  
0.00  
24/09/2560
  พนา
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
24/09/2560
  เสนางคนิคม
0.00  
6.00  
0.00  
0.00  
24/09/2560
  หัวตะพาน
0.00  
10.00  
0.00  
0.00  
24/09/2560
  ลืออำนาจ
0.00  
8.00  
0.00  
0.00  
24/09/2560