PA ปี 2560 Service Excellence (PA)
(45) อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (45) อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร (หน่วยนับ:คน)
0.00  
303,113.00  
34.00  
11.22  
26/05/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
106,526.00  
27.00  
25.35  
26/05/2560
  ชานุมาน
0.00  
36,227.00  
1.00  
2.76  
26/05/2560
  ปทุมราชวงศา
0.00  
37,969.00  
0.00  
0.00  
26/05/2560
  พนา
0.00  
22,189.00  
1.00  
4.51  
26/05/2560
  เสนางคนิคม
0.00  
32,033.00  
2.00  
6.24  
26/05/2560
  หัวตะพาน
0.00  
39,637.00  
1.00  
2.52  
26/05/2560
  ลืออำนาจ
0.00  
28,532.00  
2.00  
7.01  
26/05/2560