PA ปี 2560 Service Excellence (PA)
(45) อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (45) อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร (หน่วยนับ:คน)
0.00  
298,586.00  
116.00  
38.85  
24/09/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
102,168.00  
71.00  
69.49  
24/09/2560
  ชานุมาน
0.00  
35,394.00  
5.00  
14.13  
24/09/2560
  ปทุมราชวงศา
0.00  
37,220.00  
5.00  
13.43  
24/09/2560
  พนา
0.00  
21,973.00  
3.00  
13.65  
24/09/2560
  เสนางคนิคม
0.00  
31,834.00  
6.00  
18.85  
24/09/2560
  หัวตะพาน
0.00  
41,777.00  
16.00  
38.30  
24/09/2560
  ลืออำนาจ
0.00  
28,220.00  
10.00  
35.44  
24/09/2560