PA ปี 2560 Service Excellence (PA)
(45) อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (45) อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร (หน่วยนับ:คน)
0.00  
307,604.00  
21.00  
6.83  
29/03/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
108,000.00  
16.00  
14.81  
29/03/2560
  ชานุมาน
0.00  
36,389.00  
1.00  
2.75  
29/03/2560
  ปทุมราชวงศา
0.00  
37,944.00  
0.00  
0.00  
29/03/2560
  พนา
0.00  
22,294.00  
1.00  
4.49  
29/03/2560
  เสนางคนิคม
0.00  
32,011.00  
1.00  
3.12  
29/03/2560
  หัวตะพาน
0.00  
42,470.00  
2.00  
4.71  
29/03/2560
  ลืออำนาจ
0.00  
28,496.00  
0.00  
0.00  
29/03/2560