PA ปี 2560 Service Excellence (PA)
(45) อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (45) อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร (หน่วยนับ:คน)
0.00  
305,940.00  
73.00  
23.86  
21/07/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
107,954.00  
54.00  
50.02  
21/07/2560
  ชานุมาน
0.00  
36,263.00  
2.00  
5.52  
21/07/2560
  ปทุมราชวงศา
0.00  
38,619.00  
2.00  
5.18  
21/07/2560
  พนา
0.00  
22,208.00  
1.00  
4.50  
21/07/2560
  เสนางคนิคม
0.00  
32,180.00  
2.00  
6.22  
21/07/2560
  หัวตะพาน
0.00  
40,105.00  
5.00  
12.47  
21/07/2560
  ลืออำนาจ
0.00  
28,611.00  
7.00  
24.47  
21/07/2560