PA ปี 2560 Service Excellence (PA)
(47) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ (23.5 ต่อแสนประชากร)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (47) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ (23.5 ต่อแสนประชากร) (หน่วยนับ:คน)
0.00  
303,113.00  
25.00  
8.25  
26/05/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
106,526.00  
12.00  
11.26  
26/05/2560
  ชานุมาน
0.00  
36,227.00  
0.00  
0.00  
26/05/2560
  ปทุมราชวงศา
0.00  
37,969.00  
3.00  
7.90  
26/05/2560
  พนา
0.00  
22,189.00  
3.00  
13.52  
26/05/2560
  เสนางคนิคม
0.00  
32,033.00  
2.00  
6.24  
26/05/2560
  หัวตะพาน
0.00  
39,637.00  
4.00  
10.09  
26/05/2560
  ลืออำนาจ
0.00  
28,532.00  
1.00  
3.50  
26/05/2560