PA ปี 2560 Service Excellence (PA)
(47) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ (23.5 ต่อแสนประชากร)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (47) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ (23.5 ต่อแสนประชากร) (หน่วยนับ:คน)
0.00  
307,604.00  
17.00  
5.53  
29/03/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
108,000.00  
4.00  
3.70  
29/03/2560
  ชานุมาน
0.00  
36,389.00  
1.00  
2.75  
29/03/2560
  ปทุมราชวงศา
0.00  
37,944.00  
3.00  
7.91  
29/03/2560
  พนา
0.00  
22,294.00  
3.00  
13.46  
29/03/2560
  เสนางคนิคม
0.00  
32,011.00  
1.00  
3.12  
29/03/2560
  หัวตะพาน
0.00  
42,470.00  
2.00  
4.71  
29/03/2560
  ลืออำนาจ
0.00  
28,496.00  
3.00  
10.53  
29/03/2560