PA ปี 2560 Service Excellence (PA)
(47) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ (23.5 ต่อแสนประชากร)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (47) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ (23.5 ต่อแสนประชากร) (หน่วยนับ:คน)
0.00  
305,940.00  
85.00  
27.78  
21/07/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
107,954.00  
38.00  
35.20  
21/07/2560
  ชานุมาน
0.00  
36,263.00  
13.00  
35.85  
21/07/2560
  ปทุมราชวงศา
0.00  
38,619.00  
6.00  
15.54  
21/07/2560
  พนา
0.00  
22,208.00  
4.00  
18.01  
21/07/2560
  เสนางคนิคม
0.00  
32,180.00  
5.00  
15.54  
21/07/2560
  หัวตะพาน
0.00  
40,105.00  
6.00  
14.96  
21/07/2560
  ลืออำนาจ
0.00  
28,611.00  
13.00  
45.44  
21/07/2560