PA ปี 2560 Service Excellence (PA)
(47) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ (23.5 ต่อแสนประชากร)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (47) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ (23.5 ต่อแสนประชากร) (หน่วยนับ:คน)
0.00  
298,586.00  
153.00  
51.24  
24/09/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
102,168.00  
62.00  
60.68  
24/09/2560
  ชานุมาน
0.00  
35,394.00  
11.00  
31.08  
24/09/2560
  ปทุมราชวงศา
0.00  
37,220.00  
10.00  
26.87  
24/09/2560
  พนา
0.00  
21,973.00  
10.00  
45.51  
24/09/2560
  เสนางคนิคม
0.00  
31,834.00  
8.00  
25.13  
24/09/2560
  หัวตะพาน
0.00  
41,777.00  
20.00  
47.87  
24/09/2560
  ลืออำนาจ
0.00  
28,220.00  
32.00  
113.39  
24/09/2560