PA ปี 2560 Service Excellence (PA)
(49) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr (ร้อยละ 65)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (49) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr (ร้อยละ 65) (หน่วยนับ:คน)
0.00  
4,472.00  
2,770.00  
61.94  
26/05/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
2,377.00  
1,500.00  
63.10  
26/05/2560
  ชานุมาน
0.00  
160.00  
106.00  
66.25  
26/05/2560
  ปทุมราชวงศา
0.00  
376.00  
241.00  
64.10  
26/05/2560
  พนา
0.00  
322.00  
193.00  
59.94  
26/05/2560
  เสนางคนิคม
0.00  
329.00  
234.00  
71.12  
26/05/2560
  หัวตะพาน
0.00  
432.00  
205.00  
47.45  
26/05/2560
  ลืออำนาจ
0.00  
476.00  
291.00  
61.13  
26/05/2560