PA ปี 2560 Service Excellence (PA)
(49) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr (ร้อยละ 65)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (49) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr (ร้อยละ 65) (หน่วยนับ:คน)
0.00  
5,203.00  
3,291.00  
63.25  
24/09/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
2,627.00  
1,660.00  
63.19  
24/09/2560
  ชานุมาน
0.00  
206.00  
143.00  
69.42  
24/09/2560
  ปทุมราชวงศา
0.00  
469.00  
305.00  
65.03  
24/09/2560
  พนา
0.00  
373.00  
215.00  
57.64  
24/09/2560
  เสนางคนิคม
0.00  
367.00  
251.00  
68.39  
24/09/2560
  หัวตะพาน
0.00  
526.00  
293.00  
55.70  
24/09/2560
  ลืออำนาจ
0.00  
635.00  
424.00  
66.77  
24/09/2560