PA ปี 2560 Service Excellence (PA)
(49) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr (ร้อยละ 65)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (49) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr (ร้อยละ 65) (หน่วยนับ:คน)
0.00  
4,910.00  
3,061.00  
62.34  
21/07/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
2,540.00  
1,570.00  
61.81  
21/07/2560
  ชานุมาน
0.00  
172.00  
117.00  
68.02  
21/07/2560
  ปทุมราชวงศา
0.00  
418.00  
270.00  
64.59  
21/07/2560
  พนา
0.00  
354.00  
218.00  
61.58  
21/07/2560
  เสนางคนิคม
0.00  
349.00  
244.00  
69.91  
21/07/2560
  หัวตะพาน
0.00  
481.00  
253.00  
52.60  
21/07/2560
  ลืออำนาจ
0.00  
596.00  
389.00  
65.27  
21/07/2560