PA ปี 2560 Service Excellence (PA)
(49) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr (ร้อยละ 65)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (49) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr (ร้อยละ 65) (หน่วยนับ:คน)
0.00  
4,070.00  
2,676.00  
65.75  
29/03/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
2,016.00  
1,392.00  
69.05  
29/03/2560
  ชานุมาน
0.00  
128.00  
86.00  
67.19  
29/03/2560
  ปทุมราชวงศา
0.00  
326.00  
206.00  
63.19  
29/03/2560
  พนา
0.00  
274.00  
165.00  
60.22  
29/03/2560
  เสนางคนิคม
0.00  
352.00  
267.00  
75.85  
29/03/2560
  หัวตะพาน
0.00  
632.00  
359.00  
56.80  
29/03/2560
  ลืออำนาจ
0.00  
342.00  
201.00  
58.77  
29/03/2560