PA ปี 2560 People Excellence (PA)
(74) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happy Work Life Index) และ Core Value "MOPH" ไปใช้ (ร้อยละ 50)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (74) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happy Work Life Index) และ Core Value "MOPH" ไปใช้ (ร้อยละ 50) (หน่วยนับ:แห่ง)
0.00  
92.00  
92.00  
100.00  
30/05/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
26.00  
26.00  
100.00  
30/05/2560
  ชานุมาน
0.00  
11.00  
11.00  
100.00  
30/05/2560
  ปทุมราชวงศา
0.00  
13.00  
13.00  
100.00  
30/05/2560
  พนา
0.00  
7.00  
7.00  
100.00  
30/05/2560
  เสนางคนิคม
0.00  
10.00  
10.00  
100.00  
30/05/2560
  หัวตะพาน
0.00  
13.00  
13.00  
100.00  
30/05/2560
  ลืออำนาจ
0.00  
12.00  
12.00  
100.00  
30/05/2560