PA ปี 2560 People Excellence (PA)
(74) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happy Work Life Index) และ Core Value "MOPH" ไปใช้ (ร้อยละ 50)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (74) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happy Work Life Index) และ Core Value "MOPH" ไปใช้ (ร้อยละ 50) (หน่วยนับ:แห่ง)
46.00  
94.00  
1.00  
1.06  
15/05/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
14.00  
28.00  
1.00  
3.57  
15/05/2560
  ชานุมาน
6.00  
11.00  
0.00  
0.00  
15/05/2560
  ปทุมราชวงศา
6.00  
13.00  
0.00  
0.00  
15/05/2560
  พนา
3.00  
7.00  
0.00  
0.00  
15/05/2560
  เสนางคนิคม
5.00  
10.00  
0.00  
0.00  
15/05/2560
  หัวตะพาน
6.00  
13.00  
0.00  
0.00  
15/05/2560
  ลืออำนาจ
6.00  
12.00  
0.00  
0.00  
15/05/2560