PA ปี 2560 Governance Excellence (PA)
(92) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ร้อยละ 8)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (92) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ร้อยละ 8) (หน่วยนับ:แห่ง)
0.00  
7.00  
0.00  
0.00  
21/04/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
21/04/2560
  ชานุมาน
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
21/04/2560
  ปทุมราชวงศา
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
21/04/2560
  พนา
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
21/04/2560
  เสนางคนิคม
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
21/04/2560
  หัวตะพาน
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
21/04/2560
  ลืออำนาจ
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
21/04/2560