ระดับจังหวัด กลุ่มตัวชี้วัด ||view Chart ||
หมายเหตุ ข้อมูล KPI ที่แสดงในตาราง (พื้นหลังสีฟ้า) เป็นข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล 43 แฟ้ม ของหน่วยบริการ โดยตรง
ส่วนข้อมูล KPI อื่นๆ เป็นข้อมูลที่ได้จากการกรอกข้อมูลโดยผู้รับผิดชอบ KPI
P&P Excellence (PA)
  ตัวชี้วัด เป้าหมาย เขต10อบศกยสอจมห
  ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 80)
80.00
90.89
  ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 51)
51.00
44.61
  อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ต่อพันการเกิดมีชีพ)
15.00
7.56
  ร้อยละของต่าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 (ร้อยละ 50)
50.00
32.79
  อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (ร้อยละ 85)
85.00
87.06
  ร้อยละของตำบลในการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ (ร้อยละ 80 ในตำบลพื้นที่เสี่ยง)
80.00
2.61
  อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (ไม่เกิน 24.49 แสน ปชก.)
14.00
11.37
  อัตราเพิ่มของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ไม่เกิน 5 ต่อประชากรแสนคน
0.25
432.01
  อัตราเพิ่มผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ไม่เกิน 25 ต่อประชากรแสนคน
0.25
231.21
  อัตราเพิ่มของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและเบาหวานรายใหม่ไม่เกิน 25 ต่อประชากรแสนคน
0.25
12500.00
  ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย (ร้อยละ 80)
80.00
75.84
  ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษาตามเกณฑ์กำหนด (ร้อยละ 92)
92.00
63.17
  ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 95)
95.00
44.79
  ร้อยละของ รพศ./รพท.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน GREEN&CLEAN Hospital (ร้อยละ 75)
75.00
20.45
13.70
71.43
0.00
0.00
Service Excellence (PA)
  ตัวชี้วัด เป้าหมาย เขต10อบศกยสอจมห
  ร้อยละของพื้นที่ที่มีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) ร้อยละ 14.5
14.50
100.00
100.00
88.89
100.00
100.00
42.85
  ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) (ร้อยละ 80)
80.00
30.16
  อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (< ร้อยละ 7)
7.00
6.18
  ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล รพ. RDU ขั้นที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลทั้งหมด
80.00
100.00
  อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ (น้อยกว่า 6.3 ต่อประชากรแสนคน)
6.30
3.07
0.69
1.11
1.06
1.17
  อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (น้อยกว่า ร้อยละ 28)
28.00
0.00
  ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบำบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก
80.00
89.53
86.87
100.00
87.50
100.00
  ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ (ร้อยละ 85)
85.00
88.79
87.69
100.00
77.78
100.00
  ร้อยละของผู้ป่วยของมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ (ร้อยละ 85)
85.00
92.00
84.21
100.00
100.00
100.00
  ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ (ร้อยละ 85)
85.00
84.62
81.80
100.00
100.00
0.00
  อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ (น้อยกว่า ร้อยละ 23.5)
23.50
0.01
  ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr (ร้อยละ 65)
65.00
78.65
  การตรวจ serum Cr ด้วย enzymatic method ของ รพ.ระดับ F2 ขึ้นไป (ร้อยละ 100)
100.00
97.96
  ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ (ร้อยละ 70)
70.00
35.71
  ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน และผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 (ร้อยละ 100)
100.00
100.00
  ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน และผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 (ร้อยละ 80)
80.00
69.05
  ร้อยละของ รพ.สต. ในแต่ละอำเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดับการพัฒนาคุณภาพ (ร้อยละ 10)
10.00
0.00
People Excellence (PA)
  ตัวชี้วัด เป้าหมาย เขต10อบศกยสอจมห
  ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happy Work Life Index) และ Core Value "MOPH" ไปใช้ ระดับ 3 ขึ้นไป (ร้อยละ 50)
50.00
0.00
Governance Excellence (PA)
  ตัวชี้วัด เป้าหมาย เขต10อบศกยสอจมห
  ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 85)
85.00
20.59
0.00
75.00
100.00
100.00
  ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล สาเหตุการตาย (ไม่เกินร้อยละ 25)
25.00
59.12
  ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ร้อยละ 8)
8.00
2.38
  ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่เผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 20)
20.00
1.32
4.00
0.00
0.00
0.00
  ระดับความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบที่กำหนด ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (ร้อยละ 60)
90.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00