PA ปี 2560 (ใช้ Template กพร) P&P Excellence (PA)
(3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 80)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:คน)
0.00  
7,246.00  
6,943.00  
95.82  
16/11/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
2,278.00  
2,165.00  
95.04  
16/11/2560
  ชานุมาน
0.00  
1,095.00  
1,064.00  
97.17  
16/11/2560
  ปทุมราชวงศา
0.00  
956.00  
931.00  
97.38  
16/11/2560
  พนา
0.00  
686.00  
649.00  
94.61  
16/11/2560
  เสนางคนิคม
0.00  
697.00  
677.00  
97.13  
16/11/2560
  หัวตะพาน
0.00  
674.00  
666.00  
98.81  
16/11/2560
  ลืออำนาจ
0.00  
860.00  
791.00  
91.98  
16/11/2560