PA ปี 2560 (ใช้ Template กพร) P&P Excellence (PA)
(4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 51)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 51) (หน่วยนับ:คน)
0.00  
62,434.00  
33,413.00  
53.52  
16/11/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
21,129.00  
10,911.00  
51.64  
16/11/2560
  ชานุมาน
0.00  
9,561.00  
5,066.00  
52.99  
16/11/2560
  ปทุมราชวงศา
0.00  
7,741.00  
4,026.00  
52.01  
16/11/2560
  พนา
0.00  
4,713.00  
2,506.00  
53.17  
16/11/2560
  เสนางคนิคม
0.00  
5,871.00  
3,182.00  
54.20  
16/11/2560
  หัวตะพาน
0.00  
6,010.00  
3,500.00  
58.24  
16/11/2560
  ลืออำนาจ
0.00  
7,409.00  
4,222.00  
56.98  
16/11/2560