PA ปี 2560 (ใช้ Template กพร) P&P Excellence (PA)
(9) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (42 ต่อ 1000)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (9) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (42 ต่อ 1000) (หน่วยนับ:คน)
0.00  
10,246.00  
313.00  
30.55  
16/11/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
3,756.00  
124.00  
33.01  
16/11/2560
  ชานุมาน
0.00  
1,464.00  
56.00  
38.25  
16/11/2560
  ปทุมราชวงศา
0.00  
1,102.00  
35.00  
31.76  
16/11/2560
  พนา
0.00  
770.00  
27.00  
35.06  
16/11/2560
  เสนางคนิคม
0.00  
983.00  
19.00  
19.33  
16/11/2560
  หัวตะพาน
0.00  
1,157.00  
28.00  
24.20  
16/11/2560
  ลืออำนาจ
0.00  
1,014.00  
24.00  
23.67  
16/11/2560