PA ปี 2560 (ใช้ Template กพร) P&P Excellence (PA)
(20.1) อัตราเพิ่มของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง (ร้อยละ 2.5)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (20.1) อัตราเพิ่มของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง (ร้อยละ 2.5) (หน่วยนับ:คน)
0.00  
4,505.00  
5,604.00  
-24.39  
16/11/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
2,005.00  
2,546.00  
-26.98  
16/11/2560
  ชานุมาน
0.00  
309.00  
429.00  
-38.83  
16/11/2560
  ปทุมราชวงศา
0.00  
297.00  
586.00  
-97.30  
16/11/2560
  พนา
0.00  
561.00  
529.00  
5.70  
16/11/2560
  เสนางคนิคม
0.00  
370.00  
511.00  
-38.10  
16/11/2560
  หัวตะพาน
0.00  
343.00  
419.00  
-22.15  
16/11/2560
  ลืออำนาจ
0.00  
620.00  
585.00  
5.64  
16/11/2560