PA ปี 2560 (ใช้ Template กพร) P&P Excellence (PA)
(20.2) อัตราเพิ่มผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง (ร้อยละ 5.0)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (20.2) อัตราเพิ่มผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง (ร้อยละ 5.0) (หน่วยนับ:คน)
0.00  
1,479.00  
2,832.00  
-91.48  
25/12/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
533.00  
1,447.00  
-171.48  
25/12/2560
  ชานุมาน
0.00  
144.00  
164.00  
-13.88  
25/12/2560
  ปทุมราชวงศา
0.00  
130.00  
301.00  
-131.53  
25/12/2560
  พนา
0.00  
172.00  
194.00  
-12.79  
25/12/2560
  เสนางคนิคม
0.00  
132.00  
275.00  
-108.33  
25/12/2560
  หัวตะพาน
0.00  
201.00  
225.00  
-11.94  
25/12/2560
  ลืออำนาจ
0.00  
167.00  
226.00  
-35.32  
25/12/2560