PA ปี 2560 (ใช้ Template กพร) Service Excellence (PA)
(33) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) (ร้อยละ 80)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (33) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:คน)
0.00  
22,815.00  
20,245.00  
88.74  
16/11/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
7,660.00  
6,660.00  
86.95  
16/11/2560
  ชานุมาน
0.00  
2,300.00  
2,136.00  
92.87  
16/11/2560
  ปทุมราชวงศา
0.00  
2,011.00  
1,744.00  
86.72  
16/11/2560
  พนา
0.00  
2,316.00  
2,166.00  
93.52  
16/11/2560
  เสนางคนิคม
0.00  
1,987.00  
1,514.00  
76.20  
16/11/2560
  หัวตะพาน
0.00  
3,413.00  
3,208.00  
93.99  
16/11/2560
  ลืออำนาจ
0.00  
3,128.00  
2,817.00  
90.06  
16/11/2560