PA ปี 2560 (ใช้ Template กพร) Service Excellence (PA)
(34) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (<ร้อยละ 7)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (34) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (<ร้อยละ 7) (หน่วยนับ:คน)
0.00  
683.00  
17.00  
2.49  
16/11/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
643.00  
17.00  
2.64  
16/11/2560
  ชานุมาน
0.00  
4.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
  ปทุมราชวงศา
0.00  
10.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
  พนา
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
  เสนางคนิคม
0.00  
6.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
  หัวตะพาน
0.00  
10.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
  ลืออำนาจ
0.00  
9.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560