PA ปี 2560 (ใช้ Template กพร) Service Excellence (PA)
(45) อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (45) อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร (หน่วยนับ:คน)
0.00  
262,495.00  
114.00  
43.43  
16/11/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
98,136.00  
77.00  
78.46  
16/11/2560
  ชานุมาน
0.00  
33,427.00  
4.00  
11.97  
16/11/2560
  ปทุมราชวงศา
0.00  
25,594.00  
3.00  
11.72  
16/11/2560
  พนา
0.00  
21,778.00  
3.00  
13.78  
16/11/2560
  เสนางคนิคม
0.00  
23,694.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
  หัวตะพาน
0.00  
32,406.00  
15.00  
46.29  
16/11/2560
  ลืออำนาจ
0.00  
27,460.00  
12.00  
43.70  
16/11/2560