PA ปี 2560 (ใช้ Template กพร) Service Excellence (PA)
(47) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ (23.5 ต่อแสนประชากร)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (47) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ (23.5 ต่อแสนประชากร) (หน่วยนับ:คน)
0.00  
262,495.00  
170.00  
64.76  
16/11/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
98,136.00  
72.00  
73.37  
16/11/2560
  ชานุมาน
0.00  
33,427.00  
15.00  
44.87  
16/11/2560
  ปทุมราชวงศา
0.00  
25,594.00  
7.00  
27.35  
16/11/2560
  พนา
0.00  
21,778.00  
10.00  
45.92  
16/11/2560
  เสนางคนิคม
0.00  
23,694.00  
9.00  
37.98  
16/11/2560
  หัวตะพาน
0.00  
32,406.00  
19.00  
58.63  
16/11/2560
  ลืออำนาจ
0.00  
27,460.00  
38.00  
138.38  
16/11/2560