PA ปี 2560 (ใช้ Template กพร) Service Excellence (PA)
(49) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr (ร้อยละ 65)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (49) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr (ร้อยละ 65) (หน่วยนับ:คน)
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
  ชานุมาน
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
  ปทุมราชวงศา
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
  พนา
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
  เสนางคนิคม
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
  หัวตะพาน
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
  ลืออำนาจ
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560