ระดับจังหวัด|| แสดงระดับอำเภอ || แสดงระดับหน่วยงาน ||view table
กลุ่มตัวชี้วัด


P&P Excellence (PA)
(14) ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏ
   Update : 11/09/2561
Service Excellence (PA)
(29.3) ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบ
   Update : 00/00/543
(50) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ
   Update : 00/00/543
(53) จำนวนเมืองสมุนไพร
   Update : 05/08/2561
People Excellence (PA)
Governance Excellence (PA)
(63.1) ระดับความสำเร็จของการพั
   Update : 10/09/2561