ระดับอำเภอ กลุ่มตัวชี้วัด อำเภอ ||แสดงระดับจังหวัด||แสดงระดับหน่วยงาน||view table
P&P Excellence (PA)
Service Excellence (PA)
(29.3) ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบ
   Update : 00/00/543
(50) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ
   Update : 00/00/543
People Excellence (PA)
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
Governance Excellence (PA)