ตัวชี้วัด PA ปี 2561 P&P Excellence (PA)
(13) ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ
ระดับจังหวัด
   Update : 06/09/2561
เมือง
   Update : 06/09/2561
ชานุมาน
   Update : 06/09/2561
ปทุมราชวงศา
   Update : 06/09/2561
พนา
   Update : 06/09/2561
เสนางคนิคม
   Update : 06/09/2561
หัวตะพาน
   Update : 06/09/2561
ลืออำนาจ
   Update : 06/09/2561