ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Service Excellence (PA)
(25) ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)
ระดับจังหวัด
   Update : 06/09/2561
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ