ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Service Excellence (PA)
(29.2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง)
ระดับจังหวัด
   Update : 00/00/543
เมือง
   Update : 00/00/543
ชานุมาน
   Update : 00/00/543
ปทุมราชวงศา
   Update : 00/00/543
พนา
   Update : 00/00/543
เสนางคนิคม
   Update : 00/00/543
หัวตะพาน
   Update : 00/00/543
ลืออำนาจ
   Update : 00/00/543