ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Service Excellence (PA)
(29.3) ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
ระดับจังหวัด
   Update : 00/00/543
เมือง
   Update : 00/00/543
ชานุมาน
   Update : 00/00/543
ปทุมราชวงศา
   Update : 00/00/543
พนา
   Update : 00/00/543
เสนางคนิคม
   Update : 00/00/543
หัวตะพาน
   Update : 00/00/543
ลืออำนาจ
   Update : 00/00/543