ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Service Excellence (PA)
(29.3) ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
ระดับจังหวัด
   Update : 21/02/2561
เมือง
   Update : 21/02/2561
ชานุมาน
   Update : 21/02/2561
ปทุมราชวงศา
   Update : 21/02/2561
พนา
   Update : 21/02/2561
เสนางคนิคม
   Update : 21/02/2561
หัวตะพาน
   Update : 21/02/2561
ลืออำนาจ
   Update : 21/02/2561