ตัวชี้วัด PA ปี 2561 People Excellence (PA)
(57) อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate)
ระดับจังหวัด
   Update : 10/09/2561
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ