ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Governance Excellence (PA)
(63.2) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสอ. ผ่าน PMQA ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง)
ระดับจังหวัด
   Update : 10/09/2561
เมือง
   Update : 10/09/2561
ชานุมาน
   Update : 10/09/2561
ปทุมราชวงศา
   Update : 10/09/2561
พนา
   Update : 10/09/2561
เสนางคนิคม
   Update : 10/09/2561
หัวตะพาน
   Update : 10/09/2561
ลืออำนาจ
   Update : 10/09/2561