ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Governance Excellence (PA)
(64.1) ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง)
ระดับจังหวัด
   Update : 30/07/2561
เมือง
   Update : 30/07/2561
ชานุมาน
   Update : 30/07/2561
ปทุมราชวงศา
   Update : 30/07/2561
พนา
   Update : 30/07/2561
เสนางคนิคม
   Update : 30/07/2561
หัวตะพาน
   Update : 30/07/2561
ลืออำนาจ
   Update : 30/07/2561