ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Governance Excellence (PA)
(72) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
ระดับจังหวัด
   Update : 10/10/2561
เมือง
   Update : 10/10/2561
ชานุมาน
   Update : 10/10/2561
ปทุมราชวงศา
   Update : 10/10/2561
พนา
   Update : 10/10/2561
เสนางคนิคม
   Update : 10/10/2561
หัวตะพาน
   Update : 10/10/2561
ลืออำนาจ
   Update : 10/10/2561