ตัวชี้วัด PA ปี 2561 P&P Excellence (PA)
(23) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก ร้อยละ 20
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (23) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก ร้อยละ 20
7.00  
14.00  
4.00  
28.57  
08/09/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
1.00  
1.00  
0.00  
0.00  
08/09/2561
  ชานุมาน
1.00  
0.00  
0.00  
0.00  
08/09/2561
  ปทุมราชวงศา
1.00  
0.00  
0.00  
0.00  
08/09/2561
  พนา
1.00  
0.00  
0.00  
0.00  
08/09/2561
  เสนางคนิคม
1.00  
0.00  
0.00  
0.00  
08/09/2561
  หัวตะพาน
1.00  
1.00  
0.00  
0.00  
08/09/2561
  ลืออำนาจ
1.00  
0.00  
0.00  
0.00  
08/09/2561