ตัวชี้วัด PA ปี 2561 P&P Excellence (PA)
(23) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก ร้อยละ 20
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (23) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก ร้อยละ 20
0.00  
2.00  
0.00  
0.00  
07/02/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
07/02/2561
  ชานุมาน
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
07/02/2561
  ปทุมราชวงศา
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
07/02/2561
  พนา
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
07/02/2561
  เสนางคนิคม
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
07/02/2561
  หัวตะพาน
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
07/02/2561
  ลืออำนาจ
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
07/02/2561