ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Service Excellence (PA)
(29.3) ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (29.3) ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
21/02/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
21/02/2561
  ชานุมาน
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
21/02/2561
  ปทุมราชวงศา
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
21/02/2561
  พนา
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
21/02/2561
  เสนางคนิคม
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
21/02/2561
  หัวตะพาน
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
21/02/2561
  ลืออำนาจ
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
21/02/2561