ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Governance Excellence (PA)
(63.2) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสอ. ผ่าน PMQA ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (63.2) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสอ. ผ่าน PMQA ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง)
0.00  
9.00  
2.00  
50.00  
10/09/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
10/09/2561
  ชานุมาน
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
10/09/2561
  ปทุมราชวงศา
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
10/09/2561
  พนา
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
10/09/2561
  เสนางคนิคม
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
10/09/2561
  หัวตะพาน
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
10/09/2561
  ลืออำนาจ
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
10/09/2561