ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Governance Excellence (PA)
(64.1) ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (64.1) ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง)
7.00  
7.00  
7.00  
100.00  
30/07/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
30/07/2561
  ชานุมาน
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
30/07/2561
  ปทุมราชวงศา
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
30/07/2561
  พนา
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
30/07/2561
  เสนางคนิคม
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
30/07/2561
  หัวตะพาน
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
30/07/2561
  ลืออำนาจ
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
30/07/2561