ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Governance Excellence (PA)
(72) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (72) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
7.00  
7.00  
0.00  
0.00  
10/10/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
1.00  
1.00  
0.00  
0.00  
10/10/2561
  ชานุมาน
1.00  
1.00  
0.00  
0.00  
10/10/2561
  ปทุมราชวงศา
1.00  
1.00  
0.00  
0.00  
10/10/2561
  พนา
1.00  
1.00  
0.00  
0.00  
10/10/2561
  เสนางคนิคม
1.00  
1.00  
0.00  
0.00  
10/10/2561
  หัวตะพาน
1.00  
1.00  
0.00  
0.00  
10/10/2561
  ลืออำนาจ
1.00  
1.00  
0.00  
0.00  
10/10/2561