ระดับจังหวัด|| แสดงระดับอำเภอ || แสดงระดับหน่วยงาน ||view table
กลุ่มตัวชี้วัด


PP&P Excellence (PA)
Service Excellence (PA)
9.ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดก
   Update : 06/02/2562
11.ร้อยละผู้ติดยาเสพติด ที่บำบ
   Update : 18/03/2562
12.ร้อยละของผู้ใช้ ผู้เสพที่บำ
   Update : 18/03/2562
13.อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยวิก
   Update : 18/02/2562
People Excellence (PA)
14.ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบ
   Update : 15/02/2562
15.จำนวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแ
   Update : 15/02/2562
Governance Excellence (PA)
16.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒน
   Update : 24/01/2562