ระดับจังหวัด|| แสดงระดับอำเภอ || แสดงระดับหน่วยงาน ||view table
กลุ่มตัวชี้วัด


PP&P Excellence (PA)
Service Excellence (PA)
People Excellence (PA)
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
Governance Excellence (PA)
16.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒน
   Update : 18/01/2562